česky english

Program

Vysokokapacitní jednotka
  • Cílové hodnoty:
  • Kapacita 500 [kF]
  • Nabíjení: min. 14 [hod]
  • Hmotnost: 100 [kg]
Nereaktivní pohonný modul
  • Reálné parametry:
  • Tah 2 [N]
  • Hmotnost 5,2 [kg]
  • Měrný impuls: nedává smysl [N.s/kg]
Popularizace našich experimentů a poznatků.

Videa a demonstrační pomůcky z průběhů některých našich experimentů.

- Video k reportu, které ukazuje na teoretickou chybu v elektrodynamice: zde.

- Video k reportu, který se připravuje a rovněž dokazuje teoretickou chybu v elektrodynamice z jiného pohledu než je předchozí ukázka. Video se připravuje zde.

Shrnutí poznatků do monografie

Připravujeme monografii "Mimozemská elektrodynamika"

Monografie prakticky i teoreticky popíše základy dosud neznámých fyzikálních principů, které byly úspěšně po celá staletí zastřeny velmi dobře matematicky zpracovanou Maxwellowou teorií. Publikace bude postavena na fyzikálních datech s detailním popisem experimentů a s vysvětlením, kde a proč byly zakomponovány v současném pohledu na elektrodynamiku chybné předpoklady.
O publikaci

Aktuality

1 


Očekáváme publikování experimentální a matematické ukázky, jak dokáže definovaná konstanta učinit věrohodnými falešné teoretické závěry elektrodynamiky a opřít je o relativně velkou množinu experimentálních dat. Bude publikována analýza, proč Sir James Clerk Maxwell udělal fyzikální chybu, když se snažil vytvořit jednoduchý, obecně platný matematický popis elektrodynamiky. V článku bude mj. odhalen "fyzikální šotek" ve Faradayově generátoru, který vytváří falešný dojem, že Lorentzova síla je produktem pohybu vodiče v radiálně homogenním poli.

Mnohé se dozvíte v experimentálních přednáškách v nabídce.


Hnacím motivem ověřování Maxwellových rovnic byla pochybnost, že by generovanou elektrickou intenzitu, ve velké, uzavřené, vodivé smyčce, mohla "zajímat" nějaká změna homogenního indukčního toku někde uprostřed plochy, kterou tato smyčka uzavírá. Fyzikálně podivné na tom pro nás bylo to, že pohyb vodiče v tomto homogenním poli představuje ekvivalentní výsledek, a že tato matematická shoda (Stokesova věta) představuje obecný fyzikální zákon.
Více v sekci "Motivace" pátý odstavec..


Na akademických přednáškách základního kurzu fyziky se dozvíte, že ve vodiči, který se rovnoměrně pohybuje v homogenním magnetickém poli, se indukuje DC napětí (za důkaz je považován Faradayův generátor).
To by ovšem znamenalo, že by takovýto vodič mohl vykonávat práci, aniž by se jeho pohyb zpomalil, pokud bychom dokázali toto napětí využít. V Maxwellových rovnicích se s elektricky neutrálním vodičem zachází stejně, jako by byl ze skleněné trubice naplněné elektrony (Biotův-Savartův-Laplaceův zákon). Popis vzniku elektrické intenzity v elektricky neutrálním vodiči je tedy vysvětlován způsobem, jež vychází z popisu pohybu samostatného elektronu bez vnějšího prostředí vodiče.

Naším výzkumem jsme dospěli k závěru, že je zde zdánlivá experimentální shoda jen díky metodice tvorby fyzikálních konstant, která v sobě zahrnuje fyzikální nepřesnosti. Prokázali jsme, že to co platí pro samostatné elektrony, neplatí ekvivalentně i pro elektrony ve vodiči, který maskuje jejich náboj.


Proč nás zajímá, jak interaguje s okolním magnetickým polem proudovodič a nezajímá nás změna indukčního toku ?

Experimentální důkaz, že se akademická představa nezakládá na reálných datech i odpověď na předchozí otázku najdete v "Ukázce" v druhém odstavci..