česky english

Úvod

2 


SUPRATECH s.r.o. fyzikálně-technická laboratoř

Společnost SUPRATECH s.r.o. vznikla 21. října 2008 zápisem u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 60057. Na konci roku 2012 bylo společností uskutečněno několik objevů v oblasti elektrodynamiky. • O našem výzkumu.

 • Co jsme objevili.

 • Využíváme nové prostředky v elektrodynamice.

 • Co jsme publikovali a co se chystáme publikovat.

 • Informované subjekty o našich objevech.

 • Vypsali jsme časově omezený grant.

 • Investiční partner.
 • O našem výzkumu.


  Počátečním úkolem společnosti bylo provádět aplikovaný výzkum zejména v oblasti elektrodynamiky. Jedním z cílů společnosti byla konstrukce ryzího stejnosměrného motoru - generátoru s takovýmí parametry, které by předčily komutátorové stejnosměrné stroje a odstranily výkonové omezení střídavých strojů s elektronikou. Aplikovaný výzkum ryzího stejnosměrného stroje sestával z etapy laboratorního provedení v souladu se současným teoretickým pohledem, tak jak jsme ho ve své době chápali. A z naplánované etapy k zajištění konstrukční verze použitelné pro širší elektrotechnický průmysl. Byly vyzkoušeny různé varianty stejnosměrných strojů bez kartáčů a bez elektroniky. Inspirovali jsme se též v existujících patentech po celém světě vč. jednoho Českého již propadlého. Finální výstup aplikovaného výzkumu, i když jsme tušili určité anomálie, byl přesto překvapující. Zjištění, že žádná varianta ryzího stejnosměrného stroje není funkční a též i jiné předchozí okolnosti iniciovaly vznik základního výzkumu. Prioritou se stalo experimentální prověřování současné teoretické elektrodynamiky. Posloužily k tomu moderní technologie, nápady a objev vysokoteplotního supravodivého stínění z roku 1987. Vytyčené cíle nakonec vedly k několika dalším objevům, které bychom rádi přetavili v ekonomicky životaschopnou realitu.


  Co jsme objevili.


  - Ovlivnitelnost vzájemné odpudivosti elektronů magnetickým polem. Využití v konstrukci vysokokapacitních elektrických kondenzátorů na novém fyzikálním principu.

  - Makroskopický kvantový efekt - změna frekvence v závislosti na úhlu měření.

  - Konstrukce ryzího stejnosměrného stroje (bez kartáčů a bez elektronických prvků) je technicky realizovatelná, ale žádné řešení nemůže být fyzikálně funkční.

  - Maxwellovy rovnice jsou nereálně obecné a jsou nahraditelné přesnější hladinovou makroenergetickou koncepcí magnetického pole. Prokázali jsme tedy, že teoretická konstrukce obecného homogenního pole bez identifikace magnetické osy nemá fyzikální smysl. (Identifikovat magnetickou osu znamená, že identifikujeme energetické souvztažnosti.) Maxwellovy rovnice představují paradigmatickou překážku rozvoje elektrodynamiky.

  - Několik forem elektromagnetického warpu - přímá přeměna elektrické energie na pohybový impuls bez reakční základny. (Reakční základna může být například magnetická kolejnice lineárních motorů nebo stator rotačních motorů. Pokud bychom chtěli být spektakulární, mohli bychom napsat, že jsme objevili způsob jak realizovat antigravitaci.)

  - Teoretický makroskopický energetický koncept a nalezli pravděpodobné relace, které matematicky popisují propojení s Maxwellovými rovnicemi. (Maxwellovy rovnice jsou v přibližné shodě s novým konceptem, s chybou do 50%, v cca 67% všech teoreticky možných technických řešení. Přesná shoda je pouze v jedné skupině technických řešení - ty se vyskytují v praxi nejčastěji.)


  Využíváme nové prostředky v elektrodynamice.


  Faradayův zákon upravujeme takto: K indukci elektrického napětí dochází v plném rozsahu jen pokud je vodič orientovaný kolineárně s energeticky ekvipotenciálními hladinami magnetického pole a pohybuje se jimi napříč. Ve většině technických i experimentálních řešení se tomu tak děje. Tento speciální případ technicky implikuje průnik s virtuálním magnetickým tokem. Pokud se vodič pohybuje po energeticky ekvipotenciálních hladinách a neprochází jimi, k indukci nedojde. Ve Faradayově generátoru se vlivem klouzání kartáče po disku spirálovitě prodlužuje nejkratší vodivá cesta spojující obvodový a středový kartáč. To se děje napříč energeticky ekvipotenciálními hladinami magnetického pole. Volné elektrony tak získávají stejnosměrný drift. (Obdoba s efektem namotávaní vodiče na kruhový magnet, při kterém se indukuje napětí a proud.)

  Ampérův zákon upravujeme takto: Ampérova síla, tak jak ji v učebnicích definujeme, působí na proudovodič v celém rozsahu pouze za předpokladu, že je proudovodič orientovaný kolineárně s energeticky ekvipotenciálními hladinami magnetického pole. Bude-li podmínka splněna, dojde k pohybu proudovodiče k magnetické ose nebo od ní v plném silovém rozsahu. V případě, že bude osa proudovodiče kolmá na energeticky ekvipotenciální hladiny, budou na něj působit pouze síly momentové, které prioritně natočí proudovodič tak, aby protínal co nejméně energetických hladin magnetického pole. Tyto momentové síly způsobují kontinuální vychylování obvodu disku vůči kartáči ve Faradayově stejnosměrném motoru. (Rotace Faradayova disku je tak silově vysvětlitelná obdobně jako například silový případ dvou na sebe působících proudovodičů.)

  Makroskopický energetický koncept, jako nástroj nových technických řešení přímé přeměny elektromagnetické energie na pohybový impuls bez reakční základny, bez odhazování hmoty.


  Co jsme publikovali a co se chystáme publikovat.


  V reportru zde jsme publikovali základy nového energetického konceptu elektrodynamiky. Chystáme publikovat monografii Mimozemská elektrodynamika. Ve čtyřech kapitolách ukážeme například tyto zajimavosti: experiment, ve kterém se nemění magnetický tok a přesto se bude ve vodiči indukovat napětí a proud; silovou analýzu Faradayova stejnosměrného motoru, která odhaluje "oslí můstek" moderní elektrodynamiky; experiment, ve kterém budeme pohlcovat stejný magnetický tok stíněním o stejné velikosti, ale výsledky indukovaného napětí budou různé; a další, až po experimenty s elektromagnetickým warpem. Plánujeme uspořádat tiskovou konferenci, kde elektromagnetický warp předvedeme veřejnosti.


  Informované subjekty o našich objevech.


  -Časopis NATURE s článkem popísujícím neúspěšný experiment, který měl dokázat platnost současné elektrodynamické koncepce. V reportu byl navržen nový makroskopicko energetický koncept vysvětlující tento experimentální nezdar Maxwellova konceptu na bázi rovnice kontinuity. Článek byl odmítnut s tím, že mají značný zájem o publikování z oblastí, které jsou čtenářsky atraktivnější.

  -České vysoké učení technické v Praze bylo obeznámeno se starší verzí článku (ještě jsme nedisponovali makro energetickým konceptem), ve kterém jsme upozornili a dokázali, že žádný stroj ve smyslu PHG / PHM, na který byl kdekoliv na světě udělen patent, nemůže být funkční. Vyzvali jsme děkana ČVUT, aby kdokoliv z Fakulty Elektrotechnické (FEL) prokázal sporem, tedy předvedením funkčního stroje ve smyslu PHG/PHM, že se mýlíme (poskytli jsme čísla udělených patentů napříč celým světem plus v České republice jedna PV).

  -Oslovili jsme aktivního profesora Masarykovy univerzity Brno (prof.Tyce), aby se vyjádřil k experimentu: video zde a vysvětlil nám, jakým způsobem dojde k vynulování indukovaného napětí, když magnetické indukční čáry fakticky obtékají supravodivé stínění. Jeho reakce byla obligatorní. Vedla k invalidizaci technického užití supravodivých stínění a ke stejnému globálnímu pohledu na patentéry i patentové referenty.

  -Oslovili jsme další docenty i profesory, kteří velmi dobře zvládají přednášenou látku. O interpretací experimentu s jasným řešením se nikdo nepokusil. Odpovědi, které byly v rozporu s relativistickým vysvětlením, ukazující na fyzikální kreativitu, nám pomohly lépe konfigurovat další demonstrační zařízení.

  -Pochlubili jsme se současné předsedkyni AV ČR o našem nejvýznamnějším objevu a požádali ji, aby prostřednictvím specializovaných odborníků, například z Centra špičkové vědy a dalších, nám poskytla informaci o jejich většinovém názoru na nezdar experimentu, který měl prokázat platnost Faradayova zákona i pro homogenizované magnetické pole. Směrem k naší společnosti proběhla od AV ČR vyhýbavá komunikace, kterou jsme stručně analyzovali na justice cz s opisem na našem webu zde.

  Naše předchozí informační aktivity vedly k tomu, že nás emailem oslovil významný patentér z Kolumbie, který získal patent v USA na stroj ve smyslu PHG/PHM. V emailu nás informoval, že technická realizace jeho patentu odhalila anomálii: stroj byl nefunkční.

  Vypsali jsme časově omezený grant.


  Odměnu nejméně 1 mil. Kč + 200 tis. Kč na prokazatelné náklady první osobě, která předvede funkční stroj ve smyslu PHG/PHM.


  Investiční partner.


  Zvažujeme spolupráci s investičním partnerem, který má zájem investovat do patentů v USA, EU, Japonsku, případně v dalších zemích.


  Aktuality

  4 


  Vlastnosti mikrosvěta se v makrosvětě projevují mnohem více, než jsme si dosud mysleli.
  Neztrácejí se, jen mění formy, které čekají na odhalení. I toto je důvod, proč jsme se rozhodli přípravy avizovaného reportu přímého důkazu, že změna magnetického toku je slabá podmínka ke vzniku elektromagnetické indukce, zařadit až do monografie. Dalším důvodem je též velký objem dat a dokazování mimo rozsah stručného reportu. Tomu, kdo by měl zájem takový report realizovat, zapůjčíme zdarma jedinečný stolní tester homogenizovaného magnetického pole. Místo tohoto reportu publikujeme aktualizovanou verzi stávajícího reportu (s názvem: "Maxwellovy rovnice popisují jen specialní fyzikální případ, který je považován za obecně platný."), ve kterém jsou objasněny fyzikální příčiny nemožnosti vzniku indukce v homogenním nebo homogenizovaném magnetickém poli. V aktualizovaném reportu je matematický aparát ještě více přizpůsoben Maxwellovým rovnicím a bude zřejmé, proč tak dlouhodobě odolávají revizi, kterou avizuje kvantová fyzika:
  Dozvíte se že, obecně vzato, je to způsobeno tím, že většina konstrukčních řešení na vyvolání indukce nebo opačného jevu se fyzikálně nacházejí, díky různým symetriím a technologické proveditelnosti, v oblasti, která neumožňuje odhalení dalších vlastností magnetického pole. Dosavadní, snadno proveditelná technická řešení využívající jenom nehomogenní magnetické pole, nemohou poskytovat úplné informace.
  Jinými slovy: nespokojili jsme se s akademickým redukcionismem nebo matematickými indukcemi. Naše metody jsou převážně deduktivní a experimentální. Díky těmto metodám se nám podařílo dosáhnout simulace homogenního magnetického pole a podařilo se odhalit, že současné teoretické závěry elektrodynamiky neplatí obecně. V aktualizovaném reportu dospějeme k závěru, že vlastnosti mikrosvěta se v makrosvětě projevují mnohem více, než jsme si dosud mysleli.

  Fakt, že se patentové úřady na celém světě dopouštějí rozhodovacích omylů, by mohl vést k iniciaci přehodnocování oficiální teoretické platformy. Na jaře 2017 jsme prostřednictvím datové schránky nabídli panu děkanovi ČVUT Praha, aby si kdokoliv ze zaměstnanců fakulty elektrotechnické vyzvedl odměnu motivačního konta. Tato výzva zůstala bez jakékoliv odezvy. Přitom stačilo předvést funkční model některého patentovaného ryzího generátoru / ryzího motoru (k zapůjčení nebo zakoupení reálného výrobku byla ve výzvě uvedena čísla patentů a odkazy na autory). Aktuální zůstatek tohoto konta je zde. K této částce je k dispozici dalších 200 tis. CZK na režijní náklady. Originál textu výzvy je k nahlédnutí na tomto linku.
  Budeme usilovat o systematickou medializaci našich experimentů. Byli bychom rádi, kdyby se zapojili další přispěvatelé na vratné motivační konto. Dnes již víme s absolutní jistotou, že nikdo nebude schopen předvést žádný, ani patentovaný model PHG / PHM a tedy jediným účelem navyšování tohoto konta je diskreditace současného pohledu na elektrodynamiku a tím potažmo i vědeckého konzervatismu. Bližší informace najdete zde.
  Úvahy o matematické a fyzikální logice II:
  Nádherný příklad propastného rozdílu mezi matematickou a fyzikální logikou jsme získali od mladé doktorandky následujícím výrokem: "Každý bagr ve vašem obýváku má modrou barvu" Je to pravdivý výrok ? 99,99 % populace okamžitě napadne jediná odpověď: Nepravdivý výrok, protože do většiny obývacích pokojů se žádný bagr nevejde. Některým napadne, že je to chyták. Těch, co vědí, proč je to výrok matematicky pravdivý, je minimum. Platí dokonce, že každý výrok nad prázdnou množinou je pravdivý. Můžeme o nějaké množině tvrdit cokoliv jen do doby, dokud nezjistíme, že tato možina je neprázdná. Fyzikální logika je na straně drtivé většiny a dle této logiky by musel každý namítnout, že výrok nemá smysl. Fyzik tedy přemýšlí o věcech, o kterých předpokládá, že patří do nějaké neprázdné zájmové množiny. Matematikové přemýšlejí o čemkoliv bez ohledu, zda má objekt zájmu nějaký reálný základ. Matematikovi záleží na správnosti a úplnosti (soundness and completeness), kdežto fyzik by se o úplnost a uzavřenost vůbec neměl pokoušet. Fyzik se musí pouze přibližovat k reálné pravdě. Jakmile se fyzik začne pokoušet hledat nějakou uzavřenost a úplnost a může se mu to i podařit, tak se vystavuje nebezpečí, že se tato pravda matematicky všeobecně zalíbí. Do této pasti se dostala současná oficiální elektrodynamika. Více jak 150 let zůstala beze změny. Autor základních rovnic elektrodynamiky se stal celebritou. Samotný pokrok se úplně zastavil. Právě kvantová fyzika objevuje ony rozpory mezi klasickou a kvantovou elektrodynamikou. Mnozí akademikové tyto rozpory vysvětlují "oslím můstkem", který se jeví jako pravdivý: V makrosvětě se vše kvantové vytratí. Předchozí věta je výrok nad myšlenkově prázdnou množinou. Nikdo nemá ani zdání, jak vypadá ona množina vytrácejících se faktorů, a přesto se mnozí k takovým redukcionistickým výrokům uchylují. Jenže nic se nevytrácí. Tak jako ve vesmíru astronomové nacházejí relikty, které napovídají o minulosti a struktuře, tak i v elektrodynamice nalézáme, tedy v naší laboratoři, makro formy energetických hladin. Závěrem vyslovíme praktické tvrzení: Výroky nad prázdnou množinou nebo nad množinou, o které nic nevíme, jsou fyzikálně sterilní.