česky english

Úvod

2 


SUPRATECH s.r.o. fyzikálně-technická laboratoř

Společnost SUPRATECH s.r.o. vznikla 21. října 2008 zápisem u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 60057. Na konci roku 2012 bylo společností uskutečněno několik objevů v oblasti elektrodynamiky. • O našem výzkumu.

 • Co jsme objevili.

 • Využíváme nové prostředky v elektrodynamice.

 • Co jsme publikovali a co se chystáme publikovat.

 • Informované subjekty o našich objevech.

 • Vypsali jsme časově omezený grant.

 • Investiční partner.
 • O našem výzkumu.


  Počátečním úkolem společnosti bylo provádět aplikovaný výzkum zejména v oblasti elektrodynamiky. Jedním z cílů společnosti byla konstrukce ryzího stejnosměrného motoru - generátoru s takovýmí parametry, které by předčily komutátorové stejnosměrné stroje a odstranily výkonové omezení střídavých strojů s elektronikou. Aplikovaný výzkum ryzího stejnosměrného stroje sestával z etapy laboratorního provedení v souladu se současným teoretickým pohledem, tak jak jsme ho ve své době chápali. A z naplánované etapy k zajištění konstrukční verze použitelné pro širší elektrotechnický průmysl. Byly vyzkoušeny různé varianty stejnosměrných strojů bez kartáčů a bez elektroniky. Inspirovali jsme se též v existujících patentech po celém světě vč. jednoho Českého již propadlého. Finální výstup aplikovaného výzkumu, i když jsme tušili určité anomálie, byl přesto překvapující. Zjištění, že žádná varianta ryzího stejnosměrného stroje není funkční a též i jiné předchozí okolnosti iniciovaly vznik základního výzkumu. Prioritou se stalo experimentální prověřování současné teoretické elektrodynamiky. Posloužily k tomu moderní technologie, nápady a objev vysokoteplotního supravodivého stínění z roku 1987. Vytyčené cíle nakonec vedly k několika dalším objevům, které bychom rádi přetavili v ekonomicky životaschopnou realitu.


  Co jsme objevili.


  - Ovlivnitelnost vzájemné odpudivosti elektronů magnetickým polem. Využití v konstrukci vysokokapacitních elektrických kondenzátorů na novém fyzikálním principu.

  - Makroskopický kvantový efekt - změna frekvence v závislosti na úhlu měření.

  - Konstrukce ryzího stejnosměrného stroje (bez kartáčů a bez elektronických prvků) je technicky realizovatelná, ale žádné řešení nemůže být fyzikálně funkční.

  - Maxwellovy rovnice jsou nereálně obecné a jsou nahraditelné přesnější hladinovou makroenergetickou koncepcí magnetického pole. Prokázali jsme tedy, že teoretická konstrukce obecného homogenního pole bez identifikace magnetické osy nemá fyzikální smysl. (Identifikovat magnetickou osu znamená, že identifikujeme energetické souvztažnosti.) Maxwellovy rovnice představují paradigmatickou překážku rozvoje elektrodynamiky.

  - Několik forem elektromagnetického warpu - přímá přeměna elektrické energie na pohybový impuls bez reakční základny. (Reakční základna může být například magnetická kolejnice lineárních motorů nebo stator rotačních motorů. Pokud bychom chtěli být spektakulární, mohli bychom napsat, že jsme objevili způsob jak realizovat antigravitaci.)

  - Teoretický makroskopický energetický koncept a nalezli pravděpodobné relace, které matematicky popisují propojení s Maxwellovými rovnicemi. (Maxwellovy rovnice jsou v přibližné shodě s novým konceptem, s chybou do 50%, v cca 67% všech teoreticky možných technických řešení. Přesná shoda je pouze v jedné skupině technických řešení - ty se vyskytují v praxi nejčastěji.)


  Využíváme nové prostředky v elektrodynamice.


  Faradayův zákon upravujeme takto: K indukci elektrického napětí dochází v plném rozsahu jen pokud je vodič orientovaný kolineárně s energeticky ekvipotenciálními hladinami magnetického pole a pohybuje se jimi napříč. Ve většině technických i experimentálních řešení se tomu tak děje. Tento speciální případ technicky implikuje průnik s virtuálním magnetickým tokem. Pokud se vodič pohybuje po energeticky ekvipotenciálních hladinách a neprochází jimi, k indukci nedojde. Ve Faradayově generátoru se vlivem klouzání kartáče po disku spirálovitě prodlužuje nejkratší vodivá cesta spojující obvodový a středový kartáč. To se děje napříč energeticky ekvipotenciálními hladinami magnetického pole. Volné elektrony tak získávají stejnosměrný drift. (Obdoba s efektem namotávaní vodiče na kruhový magnet, při kterém se indukuje napětí a proud.)

  Ampérův zákon upravujeme takto: Ampérova síla, tak jak ji v učebnicích definujeme, působí na proudovodič v celém rozsahu pouze za předpokladu, že je proudovodič orientovaný kolineárně s energeticky ekvipotenciálními hladinami magnetického pole. Bude-li podmínka splněna, dojde k pohybu proudovodiče k magnetické ose nebo od ní v plném silovém rozsahu. V případě, že bude osa proudovodiče kolmá na energeticky ekvipotenciální hladiny, budou na něj působit pouze síly momentové, které prioritně natočí proudovodič tak, aby protínal co nejméně energetických hladin magnetického pole. Tyto momentové síly způsobují kontinuální vychylování obvodu disku vůči kartáči ve Faradayově stejnosměrném motoru. (Rotace Faradayova disku je tak silově vysvětlitelná obdobně jako například silový případ dvou na sebe působících proudovodičů.)

  Makroskopický energetický koncept, jako nástroj nových technických řešení přímé přeměny elektromagnetické energie na pohybový impuls bez reakční základny, bez odhazování hmoty.


  Co jsme publikovali a co se chystáme publikovat.


  V reportru zde jsme publikovali základy nového energetického konceptu elektrodynamiky. Chystáme publikovat monografii Mimozemská elektrodynamika. Ve čtyřech kapitolách ukážeme například tyto zajimavosti: experiment, ve kterém se nemění magnetický tok a přesto se bude ve vodiči indukovat napětí a proud; silovou analýzu Faradayova stejnosměrného motoru, která odhaluje "oslí můstek" moderní elektrodynamiky; experiment, ve kterém budeme pohlcovat stejný magnetický tok stíněním o stejné velikosti, ale výsledky indukovaného napětí budou různé; a další, až po experimenty s elektromagnetickým warpem. Plánujeme uspořádat tiskovou konferenci, kde elektromagnetický warp předvedeme veřejnosti.


  Informované subjekty o našich objevech.


  -Časopis NATURE s článkem popísujícím neúspěšný experiment, který měl dokázat platnost současné elektrodynamické koncepce. V reportu byl navržen nový makroskopicko energetický koncept vysvětlující tento experimentální nezdar Maxwellova konceptu na bázi rovnice kontinuity. Článek byl odmítnut s tím, že mají značný zájem o publikování z oblastí, které jsou čtenářsky atraktivnější.

  -České vysoké učení technické v Praze bylo obeznámeno se starší verzí článku (ještě jsme nedisponovali makro energetickým konceptem), ve kterém jsme upozornili a dokázali, že žádný stroj ve smyslu PHG / PHM, na který byl kdekoliv na světě udělen patent, nemůže být funkční. Vyzvali jsme děkana ČVUT, aby kdokoliv z Fakulty Elektrotechnické (FEL) prokázal sporem, tedy předvedením funkčního stroje ve smyslu PHG/PHM, že se mýlíme (poskytli jsme čísla udělených patentů napříč celým světem plus v České republice jedna PV).

  -Oslovili jsme aktivního profesora Masarykovy univerzity Brno (prof.Tyce), aby se vyjádřil k experimentu: video zde a vysvětlil nám, jakým způsobem dojde k vynulování indukovaného napětí, když magnetické indukční čáry fakticky obtékají supravodivé stínění. Jeho reakce byla obligatorní. Vedla k invalidizaci technického užití supravodivých stínění a ke stejnému globálnímu pohledu na patentéry i patentové referenty.

  -Oslovili jsme další docenty i profesory, kteří velmi dobře zvládají přednášenou látku. O interpretací experimentu s jasným řešením se nikdo nepokusil. Odpovědi, které byly v rozporu s relativistickým vysvětlením, ukazující na fyzikální kreativitu, nám pomohly lépe konfigurovat další demonstrační zařízení.

  -Pochlubili jsme se současné předsedkyni AV ČR o našem nejvýznamnějším objevu a požádali ji, aby prostřednictvím specializovaných odborníků, například z Centra špičkové vědy a dalších, nám poskytla informaci o jejich většinovém názoru na nezdar experimentu, který měl prokázat platnost Faradayova zákona i pro homogenizované magnetické pole. Směrem k naší společnosti proběhla od AV ČR vyhýbavá komunikace, kterou jsme stručně analyzovali na justice cz s opisem na našem webu zde.

  Naše předchozí informační aktivity vedly k tomu, že nás emailem oslovil významný patentér z Kolumbie, který získal patent v USA na stroj ve smyslu PHG/PHM. V emailu nás informoval, že technická realizace jeho patentu odhalila anomálii: stroj byl nefunkční.

  Vypsali jsme časově omezený grant.


  Odměnu nejméně 1 mil. Kč + 200 tis. Kč na prokazatelné náklady první osobě, která předvede funkční stroj ve smyslu PHG/PHM.


  Investiční partner.


  Zvažujeme spolupráci s investičním partnerem, který má zájem investovat do patentů v USA, EU, Japonsku, případně v dalších zemích.


  Aktuality

  1 


  Očekáváme publikování experimentální a matematické ukázky, jak dokáže definovaná konstanta učinit věrohodnými falešné teoretické závěry elektrodynamiky a opřít je o relativně velkou množinu experimentálních dat. Bude publikována analýza, proč Sir James Clerk Maxwell udělal fyzikální chybu, když se snažil vytvořit jednoduchý, obecně platný matematický popis elektrodynamiky. V článku bude mj. odhalen "fyzikální šotek" ve Faradayově generátoru, který vytváří falešný dojem, že Lorentzova síla je produktem pohybu vodiče v radiálně homogenním poli.

  Mnohé se dozvíte v experimentálních přednáškách v nabídce.


  Hnacím motivem ověřování Maxwellových rovnic byla pochybnost, že by generovanou elektrickou intenzitu, ve velké, uzavřené, vodivé smyčce, mohla "zajímat" nějaká změna homogenního indukčního toku někde uprostřed plochy, kterou tato smyčka uzavírá. Fyzikálně podivné na tom pro nás bylo to, že pohyb vodiče v tomto homogenním poli představuje ekvivalentní výsledek, a že tato matematická shoda (Stokesova věta) představuje obecný fyzikální zákon.
  Více v sekci "Motivace" pátý odstavec..


  Na akademických přednáškách základního kurzu fyziky se dozvíte, že ve vodiči, který se rovnoměrně pohybuje v homogenním magnetickém poli, se indukuje DC napětí (za důkaz je považován Faradayův generátor).
  To by ovšem znamenalo, že by takovýto vodič mohl vykonávat práci, aniž by se jeho pohyb zpomalil, pokud bychom dokázali toto napětí využít. V Maxwellových rovnicích se s elektricky neutrálním vodičem zachází stejně, jako by byl ze skleněné trubice naplněné elektrony (Biotův-Savartův-Laplaceův zákon). Popis vzniku elektrické intenzity v elektricky neutrálním vodiči je tedy vysvětlován způsobem, jež vychází z popisu pohybu samostatného elektronu bez vnějšího prostředí vodiče.

  Naším výzkumem jsme dospěli k závěru, že je zde zdánlivá experimentální shoda jen díky metodice tvorby fyzikálních konstant, která v sobě zahrnuje fyzikální nepřesnosti. Prokázali jsme, že to co platí pro samostatné elektrony, neplatí ekvivalentně i pro elektrony ve vodiči, který maskuje jejich náboj.


  Proč nás zajímá, jak interaguje s okolním magnetickým polem proudovodič a nezajímá nás změna indukčního toku ?

  Experimentální důkaz, že se akademická představa nezakládá na reálných datech i odpověď na předchozí otázku najdete v "Ukázce" v druhém odstavci..