česky english

Diskuse


Příspěvek k diskusi:


nepovinné

nepovinné


Otázka: Dobrý den, jako příznivec všeho nového v oblasti získávání energie, jsem objevil vaše webové stránky. Zaujal mne totiž generátor Bruceho DePalmy a tvrzení o bezreakčnosti tohoto a podobných generátorů. Mám za to, že váš pokus se supravodivostí tento mýtus poráží. Je moje úvaha správná ? DíkY K. Š.
Odpověď (Supratech): Dobrý den, děkujeme za upozornění, že existoval někdo jako Bruce DePalma. Vůbec si nedovedeme představit, že by se na území střední Evropy mohl vyskytnout nějaký vědec s tak odvážnými myšlenkami a hlavně, že by se kdokoliv z akademických kruhů jeho myšlenkami zabýval nebo dokonce poskytl nějaký grant na toto téma - čerpání energie z prostoru. Na západ od nás, přes oceán, je školství více liberální a je schopno připouštět i neortodoxní teorie. Je to taky důvod, proč jsou kapánek dál než jsme my...
Záměr našeho "veřejného" experimentu byl pouze ukázat na to, že stejnosměrná indukce ve smyslu stejnosměrných generátorů bez kártáčů a bez elektroniky není možná. Na základních kurzech fyziky se studenti dozvídají, že stejnosměrná indukce je na kartáčích a elektronice nezávislá PHG - což je z našeho pohledu mýtus. Získali jsme již zpětnou vazbu z patentů USA a ČR, že tato řešení ve smyslu PHG/PHM nejsou funkční. Je možné, že zmiňovaný experiment má i jiné teoretické konsekvence. Další informace, i sdělení k námi vypsanému grantu jsou na https://www.emwarp.org/cz/grant.php.


Otázka (Supratech) k docentovi, přednášejícímu elektrodynamiku na pedagogické fakultě: Jaký je váš pohled na fyzikální schopnost odstínění části okruhu PHG supravodičem ?
Odpověď (docent): Supravodič vytlačí magnetické pole ze svého objemu. Toto pole naruší vnější magnetické pole. Pokud má rotační symetrii, potom je tato symetrie narušena a pole se stane více nehomogenním. Pokud by vzniklo indukované napětí, potom supravodič neovlivní průchod proudu obvodem. Další fyzikální pohled: Vzhledem k orientaci stíněné větve v ose rovnoběžné s indukčními čarami, indukované napětí by tam v případě homogenního pole nevzniklo, protože magnetická síla by na elektrony byla nulová i bez stínění. Při malém rozptylu magnetických indukčních čar by ovšem mohla toto napětí vyvolat. Dle mého názoru supravodivé stínění není podstatné.
Reakce (Supratech): Měření na Figure 3 ve verzi 2 reportu https://arxiv.org/abs/1601.07750v2 ukazuje, že průběh výsledné složky indukce B není ani zdaleka rovnoběžný s tělesem PHG. Kdyby tomu tak bylo, tak by výsledná kolmá složka (složka, která vodič fakticky ovlivňuje) na vodič byla nulová a nebylo by možné zachovat princip divB = 0 a nastal by spor s teorií okamžitě. PHG by bylo funkční i bez úprav se stíněním.
Supravodič pole vytlačí. Indukční čáry supravodivé stínění obtečou vždy nejkratší dráhou. Rovnoběžná složka indukčních čar se stíněním prakticky neexistuje. Obtékají ho tedy kolmé složky a to nejkratší možnou cestou. Optékající indukční čáry již nejsou schopny nějak ovlivňovat okruh, který je mimo stínění. Ve verzi 3 reportu http://www.emwarp.org/cz/public/indukce.pdf je stínění umístěno jinak a se stejným výsledkem.

Otázka (Supratech): Jaký je váš názor na existenci nerovnováhy EMF (elektromotorické napětí) při použití supravodivého odstínění v PHG ?
Odpověď (docent): S odvoláním na předchozí případ uvádím, že magnetické stínění by mělo význam v případě nehomogenního pole, ale ne zásadní, vzhledem k orientaci vodiče rovnoběžně s myšlenými indukčními čarami. Nerovnováha elektromotorických napětí je způsobena jiným tokem magnetické indukce přes větve i a
Reakce (Supratech): Ve verzi 3 reportu je stínění umístěno jinak a se stejným výsledkem. Indukční čáry jdou podél tělesa FHG opravdu jen myšlenkově. Opět odkazuji na Figure 3 ve verzi 2 reportu. Z vašeho pohledu nerovnováhy v uvedených větvích by musel PHG fungovat i bez stínění.

Otázka (Supratech): Je výsledek experimentu se stíněným PHG očekávatelný nebo ne a zda je tedy v něčem nový ? Pokud není, uvítáme nějaké vysvětlující odkazy ap..
Odpověď (docent): Pokud by v případě nepohybujícího se obdélníkového závitu se pohybovaly pouze magnety, pak lze předpokládat, že magnetické indukční čáry (magnetické pole) může vstupovat do plochy závitu v důsledku jeho nehomogenity, kterou vytváří magnetické indukční čáry vystupující z neodymových magnetů ve spodní části. Může tomu přispět i pole, které je odstíněné, tedy vytlačené z objemu supravodičů zajišťujících stínění. Předpokládáme tedy nesymetrii magnetického pole, které se mění s časem tím, že se magnety souose otáčí a magnetické indukční čáry vstupují do plochy závitu, čímž by se měnil částečně i magnetický indukční tok.
V případě, že se otáčí závit, potom je splněna podmínka pro vznik indukovaného napětí tím, že závit „protíná“ magnetické pole svou větví i a . Podle obrázku 1 vzniká ve spodní části obdélníková plocha, zde by to byla kruhová plocha. Musíme ale diskutovat zase nehomogenitu pole v systému uspořádání diskových magnetů. Homogenitu můžeme očekávat ve spodní části (podle toho jak daleko je od spodního magnetu) a zboku, kde je supravodivé stínění, protože tam dojde k odstínění pole. To se sice nedostane k větvi j, ale přispěje k nehomogenitě celkového magnetického pole. Indukované napětí v horní a spodní části i a vzniknout může, v části j nemůže v důsledku odstínění a v ose, která jde vodičem rovnoběžně s indukčními čarami, tedy v případě homogenního pole opět nemůže vzniknout (pouze předpokládáme-li nehomogenní pole).
Reakce (Supratech): Jak jsem sdělil v předchozích reakcí, tak pole nemá takto idealizovaný půběh. Vzhledem k tomu, že neexistuje univerzální vztažná soustava nemá smysl posuzovat indukční situaci z pohledu stojících magnetů nebo z pohledu stojícího závitu. Oba pohledy jsou ekvivalentní a musí mít stejný fyzikální výsledek.

Otázka (Supratech): Jaké je vaše vysvětlení Faraday paradoxu ?
Odpověď (docent): Moje vysvětlení Faradayova paradoxu v případě klasických kartáčových homopolárních generátorů toho, že k indukci uvnitř disku, který se neotáčí je to, že magnetické pole je i při rotaci magnetů stále stejné a nevzniká tak žádný magnetický indukční tok. Ani při deformaci pole supravodivým stíněním (jak jste správně uvedl, že stále platí, že divB = 0). Pokud se bude otáčet disk vůči magnetickému poli, pohybují se fakticky elektrony ve vodiči a tento proud elektronů vytváří magnetické pole, které pak v kartáčích vytváří indukované napětí.
V případě bezkartáčového motoru podle Vaší konstrukce se vodič (rám) nepohybuje a indukované napětí nevznikne. Proto nemůžete nic naměřit.
Reakce (Supratech): Musím konstatovat, že je zcela jedno z jaké soustavy posuzujete funkci PHG/FHG. Obě soustavy jsou ekvivalentní. Jen připomínám, že existence privilegované inerciální soustavy - éteru byla postupně zpochybňována např. Michelsonovým-Morleyovým experimentem a vyvrácena pomocí postulátů relativity od roku 1905. Pokud připustíme relativistické vysvětlení Faraday paradoxu, tak se o žádný paradox nejedná: Je úplně lhostejné zda se disk otáčí a magnet stojí nebo naopak magnet se otáčí a disk stojí. V obou případech nastává indukční rovnováha EMF. Vnější i vnitřní příspěvky EMF jsou si rovny z důvodu, že platí divB = 0. Z toho plyne nulová indukce a platí to stejné i pro nestíněné PHG. U FHG však nastává indukční nerovnováha EMF z toho důvodu, že disk je s magnety pevně spojen. Vnitřní tok se na tvorbě EMF tedy nepodílí. Vnější indukční čáry se pohybují vůči rámu s kartáči a měla by se tedy teoreticky indukovat EMF z vnějšího toku.

Dovětek (Supratech): Panu docentovi děkujeme. Chápeme, že problematika FHG není dobře známa a je málo v povědomí zvláště na pedagogických fakultách. Dialog byl upraven do maximální stručnosti a k maximálnímu pochopení jádra sporu. S podobným naivistickým vysvětlením funkce FHG jsme se setkali i u jednotlivců z ČVUT. Odkaz příkladu takového nekomplexního vysvětlení je na http://worldnpa.org/abstracts/abstracts_5875.pdf nebo na https://en.wikipedia.org/wiki/Homopolar_generator .

Aktuality

1 


Očekáváme publikování experimentální a matematické ukázky, jak dokáže definovaná konstanta učinit věrohodnými falešné teoretické závěry elektrodynamiky a opřít je o relativně velkou množinu experimentálních dat. Bude publikována analýza, proč Sir James Clerk Maxwell udělal fyzikální chybu, když se snažil vytvořit jednoduchý, obecně platný matematický popis elektrodynamiky. V článku bude mj. odhalen "fyzikální šotek" ve Faradayově generátoru, který vytváří falešný dojem, že Lorentzova síla je produktem pohybu vodiče v radiálně homogenním poli.

Mnohé se dozvíte v experimentálních přednáškách v nabídce.


Hnacím motivem ověřování Maxwellových rovnic byla pochybnost, že by generovanou elektrickou intenzitu, ve velké, uzavřené, vodivé smyčce, mohla "zajímat" nějaká změna homogenního indukčního toku někde uprostřed plochy, kterou tato smyčka uzavírá. Fyzikálně podivné na tom pro nás bylo to, že pohyb vodiče v tomto homogenním poli představuje ekvivalentní výsledek, a že tato matematická shoda (Stokesova věta) představuje obecný fyzikální zákon.
Více v sekci "Motivace" pátý odstavec..


Na akademických přednáškách základního kurzu fyziky se dozvíte, že ve vodiči, který se rovnoměrně pohybuje v homogenním magnetickém poli, se indukuje DC napětí (za důkaz je považován Faradayův generátor).
To by ovšem znamenalo, že by takovýto vodič mohl vykonávat práci, aniž by se jeho pohyb zpomalil, pokud bychom dokázali toto napětí využít. V Maxwellových rovnicích se s elektricky neutrálním vodičem zachází stejně, jako by byl ze skleněné trubice naplněné elektrony (Biotův-Savartův-Laplaceův zákon). Popis vzniku elektrické intenzity v elektricky neutrálním vodiči je tedy vysvětlován způsobem, jež vychází z popisu pohybu samostatného elektronu bez vnějšího prostředí vodiče.

Naším výzkumem jsme dospěli k závěru, že je zde zdánlivá experimentální shoda jen díky metodice tvorby fyzikálních konstant, která v sobě zahrnuje fyzikální nepřesnosti. Prokázali jsme, že to co platí pro samostatné elektrony, neplatí ekvivalentně i pro elektrony ve vodiči, který maskuje jejich náboj.


Proč nás zajímá, jak interaguje s okolním magnetickým polem proudovodič a nezajímá nás změna indukčního toku ?

Experimentální důkaz, že se akademická představa nezakládá na reálných datech i odpověď na předchozí otázku najdete v "Ukázce" v druhém odstavci..